GoToWork – Part of Drees & Sommer

Stockholm, 9 maj 2023

FOR ENGLISH

Den 2:a maj 2023 förvärvade det internationella bolaget Drees & Sommer 100% av GoToWorks aktier. Det blev startskottet för Drees & Sommer i Sverige och innebär nya möjligheter för GoToWork och den svenska kontors- & fastighetsbranschen. GoToWork har i över fem års tid haft ett nära och bra samarbete med Drees & Sommer, och det är nu ett naturligt steg för företagen att gå samman och växa tillsammans på den svenska marknaden. 

GoToWork blir en del av Drees & Sommer

Logo GoToWork – Part of Drees & Sommer

GoToWork är sen starten år 2013 verksamma inom utveckling av arbetsplatser, kontor och arbetssätt samt brinner för att stärka förutsättningarna för ett gott och hållbart arbetsliv. GoToWork är en välkänd aktör i branschen och en ledande konsult inom fysiska och digitala arbetsplatser, hybridarbete samt inom förändrings- och kommunikationsledning. I sitt arbete stödjer GoToWork sina kunder i allt från strategisk rådgivning till implementering av hållbara lösningar. GoToWork är baserat i Stockholm, men är verksamma över hela Sverige.

Logo Drees & Sommer

Drees & Sommer är marknadsledare på den europeiska fastighetsmarknaden. Med över 5 000 experter utplacerade på 51 olika platser runt om i världen är Drees & Sommer den självklara innovativa partnern för rådgivning, planering, byggande och drift till inhemska och utländska företag, organisationer och myndigheter i en mängd olika branscher. Som ledande europeisk konsult-, planerings- och projektföretag har Drees & Sommer i 50 år stöttat privata och offentliga fastighetsprojekt och infrastrukturer – analogt så väl som digitalt. Sedan tidigare tillhandahåller Drees & Sommers sin breda serviceportfolio hos flera kunder i Sverige, men dock utan en lokal etablering.

Med premissen att alltid kombinera ekonomi, ekologi och funktionalitet skapar Drees & Sommer innovativa och hållbara tjänster. För GoToWork har hållbarhet alltid varit en viktig del av identiteten och med Drees & Sommers fokus på cirkulär ekonomi och hållbarhet i alla led är det ett viktigt fundament för utveckling av framtida projekt.

GoToWork breddar sin serviceportfolio

GoToWork byter nu namn till GoToWork – Part of Drees & Sommer och blir en del av Drees & Sommer. Karin Ståhl, grundare och tidigare vd på GoToWork blir Managing Director (MD) på Drees & Sommer i Sverige tillsammans med Torsten Esbjørn och Sebastian Lundholm Petersen, medan Christina Ljosåk, tidigare vice vd på GoToWork, tar över ansvaret som affärsområdeschef över GoToWork – Part of Drees & Sommer.

Att förvärva GoToWork ligger helt i linje med Drees & Sommers mål att växa på den nordiska marknaden samt i linje med vår filosofi – att vara lokal och nära våra kunder”, säger Torsten Esbjørn, MD Drees & Sommer. Genom sammanslagningen kan GoToWork nu erbjuda internationella expertkunskaper med utökad bredd inom både rådgivning och implementation. Sammankopplingen gör det möjligt för GoToWork att integrera och utöka sina servicelinjer samt branschexpertis samtidigt som Drees & Sommer ökar sin närvaro i Norden och introduceras på den svenska marknaden.

”Vi kan nu erbjuda och tillhandahålla ett bredare utbud av efterfrågade tjänster”

”Att bli en del av ett internationellt företag som Drees & Sommer kommer att medföra en positiv inverkan på marknaden då vi nu kan erbjuda och tillhandahålla ett bredare utbud av önskade tjänster. De två företagen har redan haft ett gynnsamt och välmående samarbete i flera år. Nu ser jag fram emot att bryta ny mark till gagn för marknaden, våra kunder, anställda och nya kollegor”, säger Karin Ståhl, grundare av GoToWork.

Sasha, Sebastian, Karin, Steffen, Torsten. GoToWork Part of Drees & Sommer

Drees & Sommer: Sascha Hempel, Sebastian Lundholm Petersen, Steffen Szeidl & Torsten Esbjørn. GoToWork: Karin Ståhl

Har du frågor?

Vill du veta mer, har frågor eller funderingar är du alltid välkommen att kontakta oss:

Logo Greenish GoTowork - Part of Drees & Sommer
Avgränsare GoToWork bubblor

GoToWork – Part of Drees & Sommer

Stockholm, 9 May 2023

GoToWork is pleased to announce that Drees & Sommer has successfully acquired 100% of our shares on May 2nd, 2023. This strategic move not only establishes Drees & Sommer in Sweden but also brings numerous opportunities for GoToWork and the Swedish office and real estate industry. Having fostered a close and fruitful collaboration for over five years, GoToWork and Drees & Sommer have formed a natural alliance. This enables both parties to consolidate their strengths and drive collective growth in the Swedish market.

GoToWork becomes a part of Drees & Sommer

Logo GoToWork – Part of Drees & Sommer

Since its establishment in 2013, GoToWork has been dedicated to the development of the workplace and developing ways of working with a steadfast commitment to creating optimal conditions for a positive and sustainable work life for its clients. As a well-established player in the industry, GoToWork is a leading consultancy company in physical and digital workplaces, hybrid work, as well as change and communication management. Their work encompasses supporting clients with strategic advice and implementing sustainable solutions. GoToWork’s headquarters are in Stockholm and operates throughout Sweden.

Logo Drees & Sommer

Drees & Sommer is a market leader in the European real estate market. With over 5,000 experts across 51 different locations worldwide, Drees & Sommer is the go-to innovative partner for consulting, planning, construction, and operations for domestic and international companies, organizations, and government entities across various industries. As a leading European consulting, planning, and project management company, Drees & Sommer has supported private and public real estate projects and infrastructures for 50 years, both in analog and digital realms. While Drees & Sommer has been providing its extensive service portfolio to multiple clients in Sweden, it has not had a local presence until now.

With a commitment to always combining economy, sustainability, and functionality, Drees & Sommer creates innovative and sustainable services. Sustainability has always been an integral part of GoToWork’s identity, and with Drees & Sommer’s emphasis on circular economy and sustainability throughout all stages, it forms a crucial foundation for the development of future projects.

GoToWork is expanding its service portfolio

GoToWork is now rebranded as GoToWork – Part of Drees & Sommer, solidifying its integration with Drees & Sommer. Karin Ståhl, founder and former CEO of GoToWork, assumes the role of Managing Director (MD) at Drees & Sommer in Sweden, alongside Torsten Esbjørn and Sebastian Lundholm Petersen. Meanwhile, Christina Ljosåk, former Vice President at GoToWork, takes over as Business Unit Manager for GoToWork – Part of Drees & Sommer.

The acquisition of GoToWork aligns perfectly with Drees & Sommer’s goals of expanding in the Nordic market and staying true to our philosophy of being local and close to our clients,” says Torsten Esbjørn, Managing Director of Drees & Sommer. Through this merger, GoToWork is now able to offer international expertise with an expanded range of services in both consulting and implementation. The integration allows GoToWork to enhance and broaden its service lines and industry expertise, while Drees & Sommer strengthens its presence in the Nordics and enters the Swedish market.

”We can now offer and provide a wider range of requested services””

Becoming part of an international company like Drees & Sommer will have a positive impact on the market as we can now offer and provide a wider range of desired services. The two companies have already enjoyed a fruitful and prosperous collaboration for several years. I am now looking forward to breaking new ground for the benefit of the market, our clients, employees, and new colleagues”, says Karin Ståhl, Founder of GoToWork.

Sasha, Sebastian, Karin, Steffen, Torsten. GoToWork Part of Drees & Sommer

Drees & Sommer: Sascha Hempel, Sebastian Lundholm Petersen, Steffen Szeidl & Torsten Esbjørn. GoToWork: Karin Ståhl

Questions?

If you have any questions, please feel free to contact us:

Logo Greenish GoTowork - Part of Drees & Sommer