Vad är medarbetarupplevelse?

Det vi menar med medarbetarupplevelse är att arbetsplatsen ska anpassas efter verksamhetens behov så att individer och team upplever att deras behov blir tillfredsställda och att de får möjlighet att prestera på bästa sätt och må bra.

Många medarbetare ställer höga krav på arbetsplatsen och förväntar sig att den ska vara modern och flexibel med väl fungerande tekniska lösningar. Jämför till exempel med hur vi ofta tänker hur en kundupplevelse ska vara och på vilket sätt vi kan skapa den bästa kundresan. Tankesättet är det samma när det kommer till våra medarbetare. Arbetsplatsen är en del av den totala medarbetarupplevelsen och på samma sätt som vi skapar resor för kunder ska vi skapa de bästa medarbetarresorna.

Arbetsplatsen ska skapa mervärde

Arbetsplatsen har gått från att vara den plats vi går till för att ”utföra vårt arbete” till att vara en plats vi möts på för att skapa mervärde och resultat för verksamheten. Det är en plats vi samtidigt ska vilja gå till, en plats där vi känner att vi mår bra och utvecklas på.

Syftet med att verksamhetsanpassa och utveckla kontor och arbetsplats är ofta att arbetsgivaren vill ge sina medarbetare en effektiv arbetsmiljö som stöder produktivitet och främjar hälsa och välmående. Något som borde vara alla arbetsplatsers främsta uppgift.​

Medarbetarupplevelse GoToWork

Medarbetarenkät – ett viktigt underlag för kommande beslut

Ett bra sätt att skapa medarbetarengagemang tidigt i en arbetsplatsförändring är att genomföra en enkät, som allra helst riktar sig till alla medarbetare i organisationen.

Enkäten kan vara en del av en förstudie och ett viktigt underlag för skapandet av ny arbetsplats, nytt kontor och/eller nytt arbetssätt. Datan som samlas in är mycket värdefull att analysera och ligger bakom de strategier och beslut som tas för det kommande förändringsarbetet.En del enkäter lämpar sig också som data för planering av zoner och arbetsplatser. Informationen används även som underlag för förändringsprogram och medarbetaraktiviteter.

3 tips vid skapandet av enkäter

Skapa sin egen enkät eller använda en standardiserad? Göra själv eller ta hjälp?

Här kommer tre användbara tips från oss om du funderar på att skapa en enkätundersökning:

1. Tydligt syfte. Varför ska medarbetarenkäten genomföras? Ett tydligt syfte gör att enkäten utformas rätt vilket leder till att korrekt insamlad data kan analyseras. Den insamlade datan utgör sedan grunden för utformning av till exempel arbetsplatsstrategi, lokalbehov och skapande av attraktiv arbetsplats.

2. Samla in rätt data. Det är av stor vikt att rätt frågor ställs, att rätt svarsgrupp nås samt att frågorna ställs i rätt tid i er förändringsprocess för att den insamlade datan ska kunna analyseras och ligga till grund för korrekta kommande beslut och strategier. Fel utformad enkät kan få stora konsekvenser och vara kostsamt. Ta gärna hjälp från experter redan från början så att enkäten görs rätt från början. GoToWorks utbildade konsulter hjälper gärna till att skapa rätt enkät för din organisation och ditt syfte.

3. Jämför insamlad data med andra. Sätter man ihop sin en egen enkät kan man inte jämföra sina resultat med andra organisationer, något som ofta kan vara av stort intresse för att förstå sin egen organisation bättre. Genom att använda en standardiserad enkät med tillgång till jämförelsedata så kan man helt enkelt se hur bra arbetsplatsen presterar jämfört med andra organisationer. Leesman är världsledande inom arbetsplatsundersökningar och GoToWork är utbildade och certifierade inom Leesman Advanced Practitioners (Leesman AP)

Vill du veta mer?

Kontakta oss på GoToWork. Vi är experter inom arbetsplatsstrategi och förändringsledning samt är certifierade inom Leesman.